Projekt „Centrum Aktywności Społecznej dla Rodziny Edycja II” skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gmin:  Orońsko i Odrzywół. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Konkursu na mocy którego projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, preferowane do objęcia wsparciem projektowym są osoby doświadczające wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki, osoby korzystające z PO PŻ. 

W ramach projektu zapraszamy:

1.      Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a.      osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b.      osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

c.       osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d.      osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

e.      osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),

f.       osoby z niepełnosprawnością,

g.      osoby z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

h.      osoby niesamodzielne, (osoby starsze, dzieci, młodzież)

i.        osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020,

j.        osoby korzystające z PO PŻ

k.      otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

2.      Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w formie m.in:

a.      Reintegracji społecznej – wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla każdego z 50 uczestników/uczestniczek projektu na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana ścieżka wsparcia (reintegracji) w postaci Indywidualnego Planu Rozwoju IPR.

b.   Warsztaty edukacyjne dla dorosłych – Warsztaty mają na celu wzmocnienie kompetencji psychospołecznych i wychowawczych, wspieranie rodziców w kształtowaniu pozytywnych postaw i wartości rodziny, w szczególności w zakresie budowania bliskich relacji z dziećmi, rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Warsztaty adresowane są do rodziców, którzy potrzebują wsparcia tylko w pewnych sferach swojego życia z którymi sobie nie radzą. Będą oni mogli wybrać - w zależności od potrzeb – określony temat, w którym będą chcieli uczestniczy, by znaleźć rozwiązanie konkretnych trudności, itd.

c.     Usługi wsparcia rodziny – działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. Usługi będą realizowane zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach wsparcia uczestnikom projektu będzie dostarczona wiedza i zrozumienie sytuacji rodzinnej, w której się znaleźli oraz pomoc w rozwiązaniu problemów. W trakcie warsztatów rodzice podniosą swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. W ramach Usługi wsparcia rodziny zaplanowano utworzenie 5  rodzin wspierających, które będą towarzyszyć rodzinom z problemami opiekuńczo -wychowawczymi, będą wspierać przy prowadzeniu gospodarstwa domowego ;kształtowaniu i wypełnianiu podstaw ról społecznych i rodzicielskich

d.      Wyjazdy i zajęcia integracyjno-edukacyjne - działania umożliwiające rodzinom dostęp do dóbr i usług pozwalających na realizację potrzeb wyższego rzędu np. kulturalnych i utrzymanie/odnowienie więzi ze społeczeństwem, wzmocnienie więzi rodzinnych przez uczestnictwo we wspólnej zabawie, aktywizowanie UP poprzez współtworzenie i korzystanie z alternatywnych form spędzania czasu wolnego

e. Indywidualne zajęcia terapeutyczno-wspierające i reedukacyjne dla dzieci

f.                  Zajęcia integracyjno-edukacyjne rozwijające co najmniej 2 kompetencje kluczowe

 

 

Dofinansowanie z UE: 263 344,00 zł

Osoba do kontaktu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pL
BIURO PROJEKTU: 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1.
Regulamin 
 2.
Formularz zgłoszeniowy
 3.
Oświadczenie Uczestnika
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa załączonym poniżej