PROJEKT „ SPOSÓB NA AKTYWIZACJĘ”

 Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-B021/19

                                                                                 okres realizacji: 1.01-31.12.2020r.

Głównym celem projektu „Sposób na aktywizację”. jest poprawa perspektyw społecznych, edukacyjnych i zawodowych  wśród 30 osób, borykających się z bezradnością w sprawach m.in. opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem. W projekcie przewidziany jest udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób korzystających m.in.:  ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą  z dn.12.03.04r.o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej  1 z przesłanek określonych  w w/w ustawie; osób zarejestrowanych w PUP, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.04r.o promocji zatrudnienia  i instyt. rynku pracy; osób korzystających z POPŻ.

W tym celu w projekcie zaplanowane są różne (indywidualne i grupowe) formy wspierania i aktywizacji, które zwiększą dostęp dorosłych uczestników projektu z terenów objętych wsparciem do poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, szkoleń zawodowych i staży umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym również powrót na rynek pracy czy podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie.

W projekcie planowane są następujące działania:


1.REINTEGRACJA SPOŁECZNA– wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 30 uczestników/czek projektu

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez specjalistyczny personel (psycholog , doradca zawodowy, pedagog) ścieżka reintegracji czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

             

              2.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE ( np. prawno-obywatelskie, terapeutyczne,rodzinne, mediacyjne)– dla 30 uczestników/czek projektu

W ramach tego cyklu będą prowadzone np.:

 a)poradnictwo terapeutyczne - przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowa umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych itp.

b)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji np. o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności

c)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych. 

3. Trening Umiejętności Społecznych dla 30 osób 


4. BLOK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  dla 30 osób– w ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z doradcą lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż.

              5. SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ dla 30 osób - W ramach tego bloku są również zaplanowane szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i   określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym. Szkolenia będą prowadzone w grupach ( śr. 3 grupy szkoleniowe) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu średnio 100 godzin szkolenia. ( tj 13-15) dni szkoleniowych po 6-8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla uczestników szkoleń przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadająca kwalifikacje zawodowe. 

5. Staże zawodowe ( 3 miesięczne)  będą się odbywać na podstawie umów  u wcześniej pozyskanych pracodawców, którzy będą mogli zwracać się o refundację kosztów opiekuna stażu. Zaplanowane jest również pośrednictwo pracy

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu będą wyłącznie osoby  ( zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są bezrobotne, zamieszkują powiaty:  opoczyński , łódzki wschodni:

w szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (skrót PO PŻ). Zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,  w tym:

- osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, 
- osoby z niepełnosprawnością, 
osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
- osoby zarejestrowane w PUP 


Kierownik projektu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail: d.balcerzak@asesor.edu.pl
BIURO PROJEKTU: Opoczno ul. Piotrkowska 9Lokal czynny w tyg. 8.00-16.00 i co drugi weekend  9.00 – 15.00


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa załączonym poniżej oraz proszeni są o wypełnienie również załączonego poniżej formularza rekrutacyjnego

1 / Regulamin rekrutacyjny 
2/ Formularz rekrutacyjny 
3/ Oświadczenie o danych osobowych
4/ Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
5/ Karta oceny merytorycznej 
6/ Formularz odwołania

HARMONOGRAM WSPARCIA  GRUPA  I  - aktualizacja na dzień 16.06.2020 
 
HARMONOGRAM WSPARCIA GRUPA II -  aktualizacja na dzień 16.06.2020

HARMONOGRAM  WSPARCIA GRUPA III aktualizacja na dzień  27.11.2020