Projekt pt. Specjaliści na rynku pracy

RPLD.09.01.01-10-B013/20

  Cel główny projektu :  PODNIESIONA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA 50osób (29K/21M w tym

 5 osób z niepełnosprawnością 3K/2M , osób zagrożonych ubóstwem /wykluczeniem społecznym w tym os bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym ,

oraz min 60% tj.30osób biernych (17K/13M)zamieszkujących wg KC w woj. łódzkim:  w powiecie opoczyńskim, łódzki wschodni, m. Skierniewice – osiągnięte dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP,  udzielone w okresie  od I/2021-IV/2022 r. przez skorzystanie 50 osób w pierwszej kolejności z instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym, następnie instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym:

SKUTKUJĄCE

- PODJĘCIEM ZATRUDNIENIA PRZEZ min.25% UP i 12% dla osób z niepełnosprawnością ,

- NABYCIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ min.40UP.

 

W projekcie planowane są następujące działania:

1. REINTEGRACJA SPOŁECZNA– wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 50 uczestników/czek projektu

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez specjalistyczny personel (psycholog , doradca zawodowy, pedagog) ścieżka reintegracji czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

           2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE ( np. prawno-obywatelskie, terapeutyczne,  rodzinne, mediacyjne)– dla 50                       uczestników/czek projektu

W ramach tego cyklu będą prowadzone np.:  a)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji np. o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności

b)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych. 

3. Trening Umiejętności Społecznych dla 50 osób 

4. BLOK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  dla 50 osób– w ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z doradcą lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż
.

 

              5. SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ dla 50 osób 
             W ramach tego bloku są również zaplanowane szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i   określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym. Szkolenia będą prowadzone w grupach (5 grup) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu średnio 100 godzin szkolenia. ( tj 12) dni szkoleniowych po śr 8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla UP przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadająca kwalifikacje zawodowe.
 

5. Staże zawodowe ( 3 miesięczne)  będą się odbywać na podstawie umów  u wcześniej pozyskanych pracodawców, którzy będą mogli zwracać się o refundację kosztów opiekuna stażu. Zaplanowane jest również pośrednictwo pracy i internetowe metody poszukiwania pracy

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu będą wyłącznie osoby  ( zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są bezrobotne, zamieszkują powiaty:  opoczyński , łódzki wschodni, skierniewicki,  w szczególności m. Skierniewice: osoby  doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (skrót PO PŻ). Zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,  w tym:

 

- osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, 
- osoby z niepełnosprawnością, 
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
- osoby zarejestrowane w PUP
 

Całkowita wartość projektu: 664 661,88
Kwota dofinansowania: 
598 195,69


HARMONOGRAM WSPARCIA GRUPA I - aktualizaja z dn. 04.11.2021

 
HARMONOGRAM WSPARCIA GRUPA ii -- aktualizacja z dn.04.11.2021

HARMONOGRAM WSPARCIA GRUPA III - aktualizacja z dn. 04.11.2021
HARMONOGRAM WSPARCIA GRUPA IV - aktualizacja z dn.15.02.2022
          
 
 HARMONOGRAM WSPARCIA GRUPA V - aktualizacja z dn.08.03.2022

H
ARMONOGRAM WSPARCIA GRUPA VI - aktualizacja z dn 6.06,2022