ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

w Projekcie ,,Czas na aktywność „ nr  RPLU.11.01.00-06-0007/20

Termin realizacji 1.04.2022 – 30.06.2023r.

Projekt  realizowany w ramach 11 Osi Priorytetowej - Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest poprawa perspektyw społecznych, edukacyjnych i zawodowych  wśród 60 osób ( 32K/28M) , borykających się z bezradnością w sprawach m.in. opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem. W projekcie przewidziany jest udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek, o  których  mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze  włączenia  społecznego  i zwalcz ubóstwa z wykorzystaniem  środków  EFS i EFRR na l 2014–20 z terenu województwa lubelskiego ,w tym w 100%:

a) osoby pozostające bez zatrudnienia-osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i niezarejestrowane (25os), osoby bierne zawodowo (35os)

b)os o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające  wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)

c)10%os z niepełnosprawnością  o znacznym /umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym z zaburzeniami  psychicznymi) w rozum ust z 27.8.1997 o rehabilitacji zawodowej  i społecznej..,ust z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego ,

d) osoby korzystające z POPŻ,

e) osoby bezdomne.

 

Z uwagi na teren realizacji Projektu  Uczestnikami/Uczestniczkami  będą wyłącznie osoby zamieszkujące tereny miejskie/miejsko-wiejskie,  które są zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym jest realizowany  Projekt i znajdują się w wykazie programów rewitalizacji województwa lubelskiego z powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego .

W tym celu w projekcie zaplanowane są różne (indywidualne i grupowe) formy wspierania i aktywizacji, które zwiększą dostęp uczestników/czek projektu z terenów objętych wsparciem do poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, szkoleń zawodowych i staży umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym również powrót na rynek pracy czy podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie.

W projekcie planowane są następujące działania:

1.     Reintegracja społeczna – wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 60 uczestników/czek projektu

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez specjalistyczny personel (psycholog , doradca zawodowy, pedagog) ścieżka reintegracji czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

2.    PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawno-obywatelskie, socjoterapeutyczne, mediacyjne)– dla 60 uczestników/czek projektu

W ramach tego cyklu będą prowadzone np.:

 a)poradnictwo socjoterapeutyczne - przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowa umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych itp.

b)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności

c)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych.

Każdy uczestnik/czka projektu otrzyma rekomendacje które zostaną przekazane do właściwego terenowo OPS informacja o uzyskanych efektach wraz z rekomendacjami do dalszej pracy z tą osobą.

3.     BLOK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  dla 60 osób– w ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z doradcą lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż.

4.     SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ dla 60 osób W ramach tego bloku są również zaplanowane szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym. Szkolenia będą prowadzone w grupach (6 grup szkoleniowych) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu 120 godzin szkolenia. ( tj 15 dni szkoleniowych po 8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla uczestników szkoleń przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadająca kwalifikacje zawodowe.

5.     STAZE ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY dla 60 osób

Staże będą się odbywać na podstawie umów  u wcześniej pozyskanych pracodawców.

 

Działania w projekcie:

·  Indywidualne spotkania z psychologiem,

·  Poradnictwo specjalistyczne: socjoterapeutyczne, prawno-obywatelskie, mediacyjne, Poradnictwo w zakresie spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń  z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności,

·  Trening umiejętności społecznych,

·  Indywidualne poradnictwo zawodowe,

·  Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną w oparciu o bieżące analizy lokalnego rynku pracy,

·  Płatne 3 miesięczne staże zawodowe,

·  Pośrednictwo pracy.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

- 15 osób podejmie pracę

- 18 osób będzie poszukującymi pracy

- 24 osoby uzyskają kwalifikacje

Wartość projektu: 826 302,75 zł

Dofinansowanie: 702 357,33 zł

Informacje na temat projektu:  tel. 506 050 706

REGULAMIN PROJEKTU 

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu 

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów