Projekt „Akcja – DOTACJA! „ realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. 
 Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

50 osób: osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) starsze (w wieku 50 lat i więcej)
b) kobiety
c) z niepełnosprawnością
d) o niskich kwalifikacjach

 W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

·        Udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 050,00 zł

·        Udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w pierwszych 1-6 miesiącach dla wszystkich uczestników wysokości 2200,00 zł/m-c oraz przez okres kolejnych 6 m-cy ( 7-12 miesięcy ) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej dla 17 osób po 1250 zł/miesięcznie

Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Łącznie aż do 43 750,00 zł!!!

·        Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

·        Grupowe szkolenie ABC Przedsiębiorczości w wymiarze 40 godzin,

·        indywidualne szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej firmy w wymiarze 10 godzin

·        Przeprowadzenie konkursów biznes planów i wyłonienie 41 Uczestników projektu do dofinansowania działalności

Dodatkowo uczestniczkom/kom zostanie zapewnione:

·        wyżywienie

·        materiały szkoleniowe

·        zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wartość projektu: 2 074 140,00 zł

Dofinansowanie: 1 970 433,00 zł

W tym ze środków EFS: 1 763 018,99 zł


Rezultaty projektu:

● wzrost liczby nowo powstałych przedsiębiorstw- w ramach projektu powstanie 40 przedsiębiorstw

prowadzonych przez okres min. 12 miesięcy.

● rozwój postaw przedsiębiorczych wśród 50 os. mieszkańców WL

● utworzenie min. 20% dodatkowych miejsc pracy przez UP w ramach prowadzonej działalności

gospodarczej


INFORMACJA 
 z dnia 26.06.2022r.

  Informujemy że w dniu 6.07.2022r. zostaną zamieszczone na stronie projektu wszystkie dokumenty rekrutacyjne związane z projektem „Akcja – DOTACJA!” oraz dokumenty dotyczące udzielania dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Tym samym od dnia 6.07.2022r. do 25.07.2022r prowadzona będzie REKRUTACJA KANYDATÓW/KANDYDATEK DO PROJEKTU.
INFORMACJA  z dnia 5.07.2022r.

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów rekrutacyjnych związanych z realizacją projektu „Akcja – DOTACJA !”.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z dokumentami poniżej.

 Informujemy , że rekrutacja rozpoczyna się od 6.07. 2022r  i będzie trwała do 25.07.2022r.  


 Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §7 pkt 3 Regulaminu rekrutacji uczestników,  w przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, lub zakończeniu rekrutacji umieszczana jest w Regulaminie rekrutacji uczestników i pojawi się na stronie internetowej projektu .

Serdecznie zapraszamy!
INFORMACJA   z dnia 25.07.2022r.

Informujemy, że  rekrutacja do projektu „ Akcja – DOTACJA !” zostaje wydłużona do 29.07.2022r. do godziny 14.00. Przypominamy, że każda osoba , która chce ubiegać się o udział w projekcie musi odbyć spotkanie z doradcą zawodowym, który jest dostępny wyłącznie w terminie od 28.07 .2022 ( w godzinach 9.00-16.00) i  29.07.2022r. w godzinach 9.00-14.00 w biurze projektu. 

W celu umówienia terminu spotkania z doradcą, należy umówić termin spotkania kontaktując się z numerem tel  506 050 706.

Wymagane dokumenty można składać: osobiście w biurze projektu położonym  przy  ul. Krzemionki 7 , lok. 37 ; 20-314 Lublin w godz. 9.00- 16.00 lub pocztą, na  adres  biura projektu jak wyżej lub adres siedziby firmy Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15  (ważna jest data stempla) lub w wersji elektronicznej przesyłając na adres d.balcerzak@asesor.edu.pl  zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

 Dziękujemy za zainteresowanie Projektem

 INFORMACJA z dnia 31.07.2022r.

 Informujemy , że wyniki oceny formalno-merytorycznej formularza rekrutacyjnego będą opublikowane około godziny 16.00 dnia 1.08.2022. 
 Informujemy osoby,  które uzyskają  pozytywną ocenę formalno-merytoryczną formularza rekrutacyjnego,  iż z dniem 10.08.2022r. rozpocznie się możliwość składania biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Biznesplany i wnioski o wsparcie pomostowe będzie można składać do 17.08.2022r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym  przy ul. Krzemionki 7, lok.37 20-314 Lublin, w godz. 8.00 – 16.00 lub pocztą, na  adres  siedziby firmy Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15  (ważna jest data stempla) lub w wersji elektronicznej d.balcerzak@asesor.edu.pl zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Wszelkie informacje potrzebne do poprawnego złożenia biznes planów umieszczone są w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

 W dniu 17.08.2022r. biznes plany można składać w biurze projektu do godziny 16.00.
INFORMACJA  z dnia 1.08.2022

Wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wstępną Listę kandydatów do udziału w projekcie „Akcja – DOTACJA !” po etapie oceny formalno-merytorycznej.

Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów (czyli ocenę pozytywną) z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego, zostaną zaproszone do udziału w projekcie.

  ZOBACZ WSTĘPNĄ LISTĘ KANDYDATÓW

 

 INFORMACJA 1  z dnia 5.08.2022 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Akcja – DOTACJA!”

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Akcja – DOTACJA !” po zakończeniu procesu rekrutacji i etapu formalno-merytorycznego.

 Zapraszamy do zapoznania się.

 LISTA  OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 INFORMACJA 2  z dnia 5.08.2022 

Informacja dotycząca etapu szkoleniowo - doradczego

Wszystkim zakwalifikowanym do Projektu gratulujemy i informujemy o rozpoczęciu etapu szkoleniowo-doradczego.

W ramach etapu zaplanowano realizację obowiązkowych form szkolenia:

1.       Szkolenie indywidualne  w wymiarze 10 godzin dla wszystkich UP

2.       Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu ABC Przedsiębiorczości 40 godzin tj. 5 dni / grupę

Udział w ww. formach wsparcia jest obligatoryjny dla wszystkich Uczestników projektu.

Termin zajęć szkoleniowych ( szkolenia grupowe)  dla wszystkich grup: to termin 8.08-12.08.2022r. w godzinach 8.00-14.45 realizowanych  w średnio 10 osobowych grupach . Każda z osób powinna sprawdzić w której jest grupie i gdzie oraz pod jaki adres powinna się udać w celu odbycia szkolenia grupowegoNależy zabrać że sobą dowód osobisty, który jest konieczny w celu podpisania umowy szkoleniowo-doradczej.

W razie wątpliwości w której są Państwo grupie prosimy o kontakt z p. Danutą Balcerzak nr tel. 506 050 706, danych tych nie upubliczniamy ze względu na RODO.

 Terminy doradztwa zostaną ustalone indywidualnie dla każdego Uczestnika w poniedziałek 8.08.2022r, który w oparciu o dostępny grafik doradcy będzie mógł samodzielnie zapisać się na dogodny i wybrany przez siebie dzień i godzinę.

Doradztwo będzie realizowane w terminie  7.08-16.08.2022r. w godzinach 8.00 – 20.00

Usługi doradcze świadczone są przez 7 doradców równocześnie.

Osoby, które chciałby się zapisać na szkolenie indywidualne w najbliższą niedzielę 7.08.2022r, proszę o zgłaszanie się pod nr 506 050 706.

INFORMACJA z dnia 16.08.2022 
Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od 10.08.2022 do 17.08.2022r. przyjmujemy Biznes Plany na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w bloku szkoleniowo-doradczym.
Wniosek o wsparcie pomostowe składany powinien być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się poniżej.

Uczestnicy muszą wypełnić wszystkie pola w dokumentach. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy” lub „-”.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioskowana kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie może przekroczyć kwoty 23050 zł  netto. 

Uwaga!!!
Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości , ostateczna lista rankingowa będzie zawieszona na stronie 30.08.2022r.

Działalność gospodarcza powinna być aktywna ( otwarta) od 31.08.2022r.
INFORMACJA z dnia 23.08.2022 

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzanej oceny formalnej zostały zidentyfikowane uchybienia, które należy uzupełnić/poprawić. Ze względu na bardzo napięty harmonogram, każdy z Uczestników, u którego zidentyfikowano uchybienia zostanie poinformowany telefonicznie o możliwości uzupełnienia/ poprawy. Informacje będą przekazywane od dnia 23.08.2022 w godzinach  19.00 do 21.00 i  dnia 24.08.2022 w godzinach 8.00 do  11.00.. Brak poprawienia/ uzupełnienia uchybień do godziny 14.00 do dnia 25.08.2022 skutkuje negatywną oceną formalną. 

  INFORMACJA z dnia 29.08.2022 

 Poniżej przedstawiamy Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Uwaga!!!  Informujemy, że przyznanie dotacji i dalsza realizacja projektu będzie możliwa po otwarciu działalności gospodarczej przez wszystkie zakwalifikowane osoby ( 41 osób )

 LISTA WNIOSKÓW WYŁONIONYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeśli, ktoś z Państwa potrzebuje pomocy przy otwieraniu działalności zgodnie z poniższymi  zaleceniami to prosimy o kontakt z panią Danutą Balcerzak tel. 506-050-706. 

W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informujemy, że kolejność działań jest następująca:

1.niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności nie później niż z dniem 2022-08-31, ale może być otwarta też z dniem 30.08.2022 

2.      do końca dnia 30.08.2022r. należy dostarczyć  do Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir w formie elektronicznej aktualny wpis z CEIDG , https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx oraz zaświadczenie o numerze REGON (jeżeli brak na wpisie z CEIDG to można wygenerować ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx  )

3.       następnie zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący),

4.      przed podpisaniem umowy należy uzyskać ponownie zaświadczenie z ZUS o  pozostawaniu bez zatrudnienia od dnia przystąpienia do projektu do dnia zarejestrowania się w CEIDG , osoby które były zarejestrowane w  PUP  – wystarczy uzyskać zaświadczenie z PUP o pozostawaniu w  w/w okresie osobą bezrobotną zarejestrowaną. (zaświadczenia ważne są 30 dni)

5.      oraz oświadczenie o numerze rachunku bieżącego.

 Uwaga: Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o uzyskanie w rejestrze REGON;
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pod warunkiem wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZZA)

  INFORMACJA z dnia 31. 08.2022 
Szanowni Państwo,

Dnia 2 września 2022 roku do każdej osoby, która uzyskała pozytywną rekomendację na przyznanie dotacji i która przed 1 września 2022 roku założyła działalność gospodarczą, zostanie wysłany mail zawierający wszelkie informacje dotyczące działań poprzedzających zawarcie umowy o dotację oraz wzory dokumentów obowiązujących w procesie zawierania umowy 


 ZAŁACZNIKI:

Harmonogram- Grupa I   -  LUBLIN

 

Harmonogram -Grupa II  - LUBLIN

 

Harmonogram – Grupa III – LUBLIN

 

Harmonogram – Grupa IV – HRUBIESZÓW

 

 Harmonogram Grupa V - HRUBIESZÓW

Informacja z dnia 28.03.2023r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOT. WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW/CZEK  PROJEKTU ZA OKRES OD 7-12 m-ca PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie  „Akcja – DOTACJA !”

Ogłaszamy nabór wniosków o wsparcie pomostowe na kolejne 6 m-cy tj. od 7-12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej. Termin składania kpl dokumentów będzie  od 7.04.2023r  do 18.04.2023r. Szczegóły znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych . Wzory dokumentów znajdują się poniżej.
1. Regulamin przyznawania środków finansowych 
2
. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej 
3.
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
4
. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
5.
Formularz informacji przy ubieganiu się o wsparcie
Informujemy, że 30.04.2023r. zakończyła się ocena formalna złożonych wniosków o wsparcie pomostowe na okres kolejnych 6 miesięcy tj od III – do VIII 2023r. W ramach naboru wpłynęło 30 wniosków o wsparcie pomostowe w tym 29 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną, natomiast 1 wniosek został odrzucony w wyniku braku uzupełnienia błędów formalnych. Obecnie trwa ocena merytoryczna 29 wniosków przez 2 osoby oceniające.
Wyniki oceny formalnej 
 

Informujemy, że 11.05.2023r. zakończyła się ocena merytoryczna złożonych wniosków o wsparcie pomostowe na okres kolejnych 6 miesięcy tj od III – do VIII 2023r. W ramach naboru ocenie merytorycznej podlegało 29 wniosków o wsparcie pomostowe .

 Pełne informacje odnośnie wyników ocen do wszystkich uczestników/czek którzy aplikowali o w/w środki i dalszych kroków dla osób które znalazły się na liście rankingowej do nr 17 włącznie, będą wysyłane drogą emailową.
Wyniki oceny merytorycznej