Projekt „Akcja – DOTACJA! „ 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. 
 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

50 osób: osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) starsze (w wieku 50 lat i więcej)
b) kobiety
c) z niepełnosprawnością
d) o niskich kwalifikacjach

 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

·        Udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 050,00 zł

·        Udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w pierwszych 1-6 miesiącach dla wszystkich uczestników wysokości 2200,00 zł/m-c oraz przez okres kolejnych 6 m-cy ( 7-12 miesięcy ) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej dla 17 osób po 1250 zł/miesięcznie

Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Łącznie aż do 43 750,00 zł!!!

·        Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

·        Grupowe szkolenie ABC Przedsiębiorczości w wymiarze 40 godzin,

·        indywidualne szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej firmy w wymiarze 10 godzin

·        Przeprowadzenie konkursów biznes planów i wyłonienie 41 Uczestników projektu do dofinansowania działalności

Dodatkowo uczestniczkom/kom zostanie zapewnione:

·        wyżywienie

·        materiały szkoleniowe

·        zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

 INFORMACJA  z dnia 26.06.2022r.

 

 Informujemy że w dniu 6.07.2022r. zostaną zamieszczone na stronie projektu wszystkie dokumenty rekrutacyjne związane z projektem „Akcja – DOTACJA!” oraz dokumenty dotyczące udzielania dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Tym samym od dnia 6.07.2022r. do 25.07.2022r prowadzona będzie REKRUTACJA KANYDATÓW/KANDYDATEK DO PROJEKTU.


INFORMACJA  z dnia 5.07.2022r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów rekrutacyjnych związanych z realizacją projektu „Akcja – DOTACJA !”.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z dokumentami poniżej.

 

Informujemy , że rekrutacja rozpoczyna się od 6.07. 2022r  i będzie trwała do 25.07.2022r.  

Obowiązkowo każda osoba , która chce ubiegać się o udział w projekcie musi odbyć spotkanie z doradcą zawodowym, który jest dostępny wyłącznie w terminie od 11.07 – do 22.07.2022r. w godzinach 8.00-16.00 w biurze projektu. 

W celu umówienia terminu spotkania z doradcą, należy umówić termin spotkania kontaktując się z numerem tel  506 050 706.

 

Wymagane dokumenty można składać: osobiście w biurze projektu położonym  przy  ul. Krzemionki 7 , lok. 37 ; 20-314 Lublin w godz. 8.00- 16.00 lub pocztą, na  adres  biura projektu jak wyżej lub adres siedziby firmy Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15  (ważna jest data stempla) lub w wersji elektronicznej przesyłając na adres d.balcerzak@asesor.edu.pl  zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

 

Wszelkie informacje potrzebne do poprawnego złożenia dokumentów rekrutacyjnych umieszczone są w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu, zamieszczonym poniżej

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §7 pkt 3 Regulaminu rekrutacji uczestników,  w przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, lub zakończeniu rekrutacji umieszczana jest w Regulaminie rekrutacji uczestników i pojawi się na stronie internetowej projektu .

Serdecznie zapraszamy!


INFORMACJA   z dnia 25.07.2022r.

Informujemy, że  rekrutacja do projektu „ Akcja – DOTACJA !” zostaje wydłużona do 29.07.2022r. do godziny 14.00. Przypominamy, że każda osoba , która chce ubiegać się o udział w projekcie musi odbyć spotkanie z doradcą zawodowym, który jest dostępny wyłącznie w terminie od 28.07 .2022 ( w godzinach 9.00-16.00) i  29.07.2022r. w godzinach 9.00-14.00 w biurze projektu. 

W celu umówienia terminu spotkania z doradcą, należy umówić termin spotkania kontaktując się z numerem tel  506 050 706.

Wymagane dokumenty można składać: osobiście w biurze projektu położonym  przy  ul. Krzemionki 7 , lok. 37 ; 20-314 Lublin w godz. 9.00- 16.00 lub pocztą, na  adres  biura projektu jak wyżej lub adres siedziby firmy Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15  (ważna jest data stempla) lub w wersji elektronicznej przesyłając na adres d.balcerzak@asesor.edu.pl  zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

 

Dziękujemy za zainteresowanie Projektem


 INFORMACJA z dnia 31.07.2022r.
 Informujemy , że wyniki oceny formalno-merytorycznej formularza rekrutacyjnego będą opublikowane około godziny 16.00 dnia 1.08.2022. 

 Informujemy osoby,  które uzyskają  pozytywną ocenę formalno-merytoryczną formularza rekrutacyjnego,  iż z dniem 10.08.2022r. rozpocznie się możliwość składania biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Biznesplany i wnioski o wsparcie pomostowe będzie można składać do 17.08.2022r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym  przy ul. Krzemionki 7, lok.37 20-314 Lublin, w godz. 8.00 – 16.00 lub pocztą, na  adres  siedziby firmy Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15  (ważna jest data stempla) lub w wersji elektronicznej d.balcerzak@asesor.edu.pl zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Wszelkie informacje potrzebne do poprawnego złożenia biznes planów umieszczone są w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

 W dniu 17.08.2022r. biznes plany można składać w biurze projektu do godziny 16.00.

INFORMACJA  z dnia 1.08.2022

Wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wstępną Listę kandydatów do udziału w projekcie „Akcja – DOTACJA !” po etapie oceny formalno-merytorycznej.

Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów (czyli ocenę pozytywną) z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego, zostaną zaproszone do udziału w projekcie.

  
ZOBACZ WSTĘPNĄ LISTĘ KANDYDATÓW

 

 INFORMACJA 1  z dnia 5.08.2022 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Akcja – DOTACJA!”

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Akcja – DOTACJA !” po zakończeniu procesu rekrutacji i etapu formalno-merytorycznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się.

 

LISTA  OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 INFORMACJA 2  z dnia 5.08.2022 

Informacja dotycząca etapu szkoleniowo - doradczego

Wszystkim zakwalifikowanym do Projektu gratulujemy i informujemy o rozpoczęciu etapu szkoleniowo-doradczego.

W ramach etapu zaplanowano realizację obowiązkowych form szkolenia:

1.       Szkolenie indywidualne  w wymiarze 10 godzin dla wszystkich UP

2.       Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu ABC Przedsiębiorczości 40 godzin tj. 5 dni / grupę

Udział w ww. formach wsparcia jest obligatoryjny dla wszystkich Uczestników projektu.

Termin zajęć szkoleniowych ( szkolenia grupowe)  dla wszystkich grup: to termin 8.08-12.08.2022r. w godzinach 8.00-14.45 realizowanych  w średnio 10 osobowych grupach . Każda z osób powinna sprawdzić w której jest grupie i gdzie oraz pod jaki adres powinna się udać w celu odbycia szkolenia grupowegoNależy zabrać że sobą dowód osobisty, który jest konieczny w celu podpisania umowy szkoleniowo-doradczej.

W razie wątpliwości w której są Państwo grupie prosimy o kontakt z p. Danutą Balcerzak nr tel. 506 050 706, danych tych nie upubliczniamy ze względu na RODO.

 

Terminy doradztwa zostaną ustalone indywidualnie dla każdego Uczestnika w poniedziałek 8.08.2022r, który w oparciu o dostępny grafik doradcy będzie mógł samodzielnie zapisać się na dogodny i wybrany przez siebie dzień i godzinę.

Doradztwo będzie realizowane w terminie  7.08-16.08.2022r. w godzinach 8.00 – 20.00

Usługi doradcze świadczone są przez 7 doradców równocześnie.

Osoby, które chciałby się zapisać na szkolenie indywidualne w najbliższą niedzielę 7.08.2022r, proszę o zgłaszanie się pod nr 506 050 706.

 

ZAŁACZNIKI:

Harmonogram- Grupa I   -  LUBLIN

 

Harmonogram -Grupa II  - LUBLIN

 

Harmonogram – Grupa III – LUBLIN

 

Harmonogram – Grupa IV – HRUBIESZÓW

 

 Harmonogram Grupa V - HRUBIESZÓW


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  1. Regulamin rekrutacyjny 
 
 1-1 Formularz rekrutacyjny
 
 1-2 Karta weryfikacji formalnej 
  1-3 Karta weryfikacji merytorycznej  
  1-4 Karta predyspozycji Kandydata/ Kandydatki
 
 1-5 Karta sumy punktów Kandydata/
 Kandydatki
  1-6 Opis sektorów wykluczonych 
  1-7 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych 
  1-8 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  1-9 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego
  1-10 Oświadczenie Uczestnika/ Uczestniczki Projektu
   
KOLEJNY  ETAP  UDZIAŁU W PROJEKCIE

 2. Regulamin przyznania środków fianansowych
  2_1 Biznes Plan
     2-1-BP-1 Szczegółowe zestawienie towarów i usług załącznik do BP
  2_1_1  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  2_1_2  Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  2_1_3 Oświadczenie o niekorzystaniu równoelegle z innych środków publicznych 
  2_3  Karta oceny biznesplanu 
  2_4  Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej 
  2_5  Zestawienie planowanych wydatków 
 2_6_WP1 Zestawienie planowanych wydatków
  2_6 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego  
  2_7 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego   
  2_8  Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego