PROJEKT – AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ 

Projekt  realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektuAKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ ” jest poprawa perspektyw społecznych, edukacyjnych i zawodowych  wśród 30 osób, borykających się z bezradnością w sprawach m.in. opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem. W projekcie przewidziany jest udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W tym celu w projekcie zaplanowane są różne (indywidualne i grupowe) formy wspierania i aktywizacji, które zwiększą dostęp dorosłych uczestników projektu z terenów objętych wsparciem do poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, szkoleń zawodowych i staży umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym również powrót na rynek pracy czy podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie.

W projekcie planowane są następujące działania:

1.    Reintegracja społeczna – wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 30 uczestników/czek projektu

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez specjalistyczny personel (psycholog , doradca zawodowy, pedagog) ścieżka reintegracji czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

2.    PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawno-obywatelskie, socjoterapeutyczne, mediacyjne)– dla 30 uczestników/czek projektu

W ramach tego cyklu będą prowadzone np.:

 a)poradnictwo socjoterapeutyczne - przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowa umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych itp.

b)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności

c)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych.

Każdy uczestnik/czka projektu otrzyma rekomendacje które zostaną przekazane do właściwego terenowo OPS informacja o uzyskanych efektach wraz z rekomendacjami do dalszej pracy z tą osobą.

3.     BLOK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  dla 30 osób– w ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z doradcą lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż.

4.     SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ dla 30 osób W ramach tego bloku są również zaplanowane szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym. Szkolenia będą prowadzone w grupach (3 grupy szkoleniowych) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu 84 godzin szkolenia. ( tj 11 dni szkoleniowych po 8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla uczestników szkoleń przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadająca kwalifikacje zawodowe.

5.     STAZE ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY dla 30 osób

6. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla 30 osób

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu będą wyłącznie osoby  ( zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są bezrobotne lub pozostają bierne zawodowo i zamieszkują miejscowości województwa mazowieckiego poniżej progu defaworyzacji z pierwszeństwem udziału mieszkańców  miasta Radom, oraz mieszkańców gmin Orońsko, Jastrząb, Mirów w powiecie szydłowieckim oraz  gmin Baranowo, Czarna, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Troszyn z powiatu ostrołęckiego, w szczególności:

·  osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej,
osoby z niepełnosprawnością,
osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
-  osoby z III profilem pomocy określonym w PUP

Wartość projektu: 418 932,75

Dofinansowanie: 397 986,10

 Osoba do kontaktu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pL
BIURO PROJEKTU: 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa załączonym poniżej oraz z regulaminem odbywania stażu realizowanego w projekcie równiez załącznym poniżej 
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywność twoją szansą"
2. Regulamin odbywania stażu w projekcie "Aktywność twoją szansą"