Projekt pt. Mam POWER!”

POWR.01.02.01-14-0046/20 - Projekt realizowany jest w terminie od: 2021-05-01 do: 2022-12-31,  na terenie województwa mazowieckiego, Biuro Projektu znajduje się w Warszawie 02-548,  ul. Grażyny 13/15.

Uczestnikami Projektu będzie 50 młodych osób  (w tym 30K, 20M)  w wieku 15-29 lat, zamieszkujących w województwie mazowieckim , będących osobami biernymi zawodowo lub  bezrobotnymi niezarejestrowanymi  w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1, w tym:

·         min. 20% UP stanowią os. o niskich kwalifikacjach

·         min. 40% UP stanowią os. zam. w miastach tracących funkcje społeczno- gospodarcze (Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc,)


W grupie docelowej zakładana jest ilość 50 osób w tym:

·         30osób (18K/12M) to osoby  bierne zawodowo (BZ)

·         20osób (12K/8M) to osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym 3 osoby (2K/1M) długotrwale bezrobotne (DB)

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby,  które:
-) nie wyrazi
ły zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w zakresie niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu przez Beneficjenta i inne upoważnione podmioty, co do których Instytucja Pośrednicząca nie wyraziła sprzeciwu; 

-) są uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach PO WER, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tych samych kwalifikacji/kompetencji/wiedzy.

Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających kryteria udziału w projekcie, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.   Zapewnia się  możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu temat.9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w Kryteriach dostępu dotyczące Grupy Docelowej. 

Rekrutaca do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły do czasu zrekrutowania wymaganej ilości Uczestników/czk Projektu
Wsparcie realizowane w ramach Projektu

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny, 

2. W ramach Projektu Uczestnicy/czki mogą skorzystać z następujących form wsparcia: 
a)      Indywidualny Plan Działania (IPD)

 • Obowiązkową formą wsparcia jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem we współpracy z Uczestnikiem/czką projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD), 
 • Realizacja i weryfikacja IPD – z uwagi na konieczność stałej weryfikacji postępów Uczestnika/czki Projektu, IPD może ulec modyfikacji jeśli w trakcie pracy z Uczestnikiem/czką Projektu gdy zastosowane formy wsparcia nie przyniosą rezultatów, 50 UP x 6h/UP

     oraz w zależności od wskazń IPD - SZKOLENIA I/LUB STAŻE ZAWODOWE
 SZKOLENIA  -   które pozwolą na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, realizowane przez instytucje posiadające wpis do RIS.

 • Czas realizacji szkoleń uzależniony będzie od ich dostępności na rynku komercyjnym.
 • Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana m.in. do:
  • uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym,
  • ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie,
  • każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
  • Szkolenia będą kończyć się egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu /zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe lub kompetencje

STAŻE ZAWODOWE 
 - odbędą się u pracodawców w woj. mazowieckim oferujących odpowiednie stanowiska pracy. Staże zawodowe będą realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem, że czas pracy osób z niepełnosprawnościami, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nie przekroczy 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo . Staże realizowane będą przez Uczestnika/czkę projektu przez 3 miesiące. Profile miejsc stażowych wybierane będą w oparciu o zapisy IPD. Osobie odbywającej staż przysługuje stypendium stażowe. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy zostaną skierowani na badania lekarskie.

 INNE WSPARCIA wynikające ze  zidentyfikowanych potrzeb-IPD (np. poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy itd).

3.  W ramach Projektu Uczestnicy mogą otrzymać: 

Refundację kosztów dojazdu
 Refundację kosztu opieki nad dzieckiem 
Refundację kosztów opieki nad osobą zależną 

Refundacje są przyznawane na wniosek uczestnika i na podstawie udokumentowanych kosztów zgodnie z wymaganimi określonymi w zasadach dotyczących odpowiednich refundacji 
 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU _KWESTIONARIUSZ
ZAŁĄCZNIK _ WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ W PROCESIE REKRUTACJI I KWALIFIKACJI DO PROJEKTU
ZAŁĄCZNIK - 
WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ W PROCESIE REKRUTACJI I KWALIFIKACJI DO PROJEKTU
OŚWIADCZENIE O KWALIFKALNOŚCI UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU (RODO)
ANKIETA POTRZEB/ USPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W
ZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU