ZAPYTANIE O CENĘ

01/ P_WRPO/2021   z dnia 3.11.2021r.

dotyczące usługi przeprowadzenia diagnoz podczas spotkań z psychologiem w ramach realizacji projektu  "Zrób krok- zmień swoją przyszłośc" nr RPWP.07.01.02-30-0046/19 realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Oś Priorytetowa 7 „Włączenie społeczne” Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania oferty upływa 10.11.2021r.
1. ZAPYTANIE OFERTOWE 
2
.
FORMULARZ OFERTY