POWRÓT

SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

 SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH
 

Cel oferowanych szkoleń:

 • przekazanie wiedzy w zakresie dwóch kluczowych aspektów: realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie z IP/IP2 i rozliczenia (wniosku płatniczego), wymiana doświadczeń w zakresie standardowych i precedensowych rozwiązań stosowanych w realizacji projektów EFS, identyfikacja słabych/mocnych stron zasad realizacji i finansowania projektów
 • rozwinięcie i pogłębienie wiedzy z zakresu procedur realizacji i rozliczania projektów finansowanych z EFS, które pozwolą uzyskać zatrudnienie jako Specjalista ds. Rozliczania Projektów.
Cele szczegółowe:
 • przekazanie wiedzy na temat budżetu projektu, zapisów umów o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, dokumentowania wydatków, cross-financingu, rozliczania projektów, prawa zamówień publicznych, zasady konkurencyjności, rozeznania rynku  w projektach miękkich,
 • rozwój umiejętności współpracy z generatorem wniosków, opisywania dokumentów, sporządzania wniosków o płatność.
 • zdobycie umiejętności w rozliczaniu projektów miękkich, czyli wiedzy na temat opracowania wniosków o płatność, sprawozdań końcowych oraz okresowych;
 • poznanie praktycznych informacji, wynikających z doświadczenia praktyków, których nie można znaleźć w dokumentach programowych.

W rezultacie szkolenia jego uczestnicy powinni potrafić prawidłowo zrealizować projekt pod względem finansowym. Nabędą kompetencje, które zostaną potwierdzone zaświadczeniem ukończenia szkolenia „Specjalisty ds. rozliczania projektów”.

Korzyści z uczestnictwa, czyli jaką wiedzę praktyczną można zdobyć:

Jakie informacje powinny być zawarte w umowie o pracę, umowie cywilno-prawnej w zakresach czynności podpisywanych z personelem w ramach projektu EFS.

 1. Jak przygotować sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji projektu.
 2. Jak przygotować wniosek o płatność .
 3. Jak opisywać faktury, rachunki w ramach projektu
 4. Jakie wymagania trzeba spełnić z zakresu księgowości
 5. Jak prowadzić archiwizację dokumentów projektu
 6. Jak prowadzić ewidencję beneficjentów ostatecznych projektu
 7. Jakie zmiany w projekcie można wprowadzać w zakresie wynagrodzenia personelu zaangażowanego w przedsięwzięcie
 8. Jakiego typu wydatki stanowią przychód projektu, który musi być zwrócony do Instytucji Pośredniczącej 2
 9. Jak rozliczyć faktycznie poniesione koszty pośrednie w poszczególnych okresach rozliczeniowych
  Czas trwania 2 dni: 16 godzin


Koszt: 590 zł netto

W cenę szkolenia wliczone są:

 1. materiały szkoleniowe
 2. imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
 3. obiad, przerwy kawowe.