POWRÓT

SPECJALISTA DS. KONTROLI I AUDYTU W PROJEKTACH UNIJNYCH

 SPECJALISTA DS. KONTROLI I AUDYTU W PROJEKTACH UNIJNYCH


Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, jak i skutków wykrycia nieprawidłowości i uchybień w projektach.

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, nieprawidłowości i uchybień w projektach, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli.

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne kontroli wydatków dokonywanych w ramach projektów  współfinansowanych ze środków UE
  • Przygotowanie do kontroli, prowadzenie kontroli
  • Dowody w postępowaniu kontrolnym: dokumenty, zestawienia, oględziny, opinie biegłych, czynności przy udziale specjalistów, oświadczenie, wyjaśnienia, informacje, notatki służbowe;
  • Ustalenia kontrolne- określenie stanu faktycznego;
  • Informacja pokontrolna – zasady formułowania, najważniejsze elementy;
  • Omówienie nieprawidłowości i uchybień; 
  • Najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli: analiza przykładowych najczęściej występujących nieprawidłowości;
  • Konsekwencje dla beneficjenta;

 

Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich;

 
Czas trwania 2 dni 16 godz.Koszt: 690 zł netto