Aktualne szkolenia

 ZAPYTANIE O CENĘ

nr 01/A_ATS/RPO_WM/2018
z dnia 7.10.2018

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem
w ramach realizacji projektu "Aktywność twoją szansą"

IX Oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W związku z realizacją projektu „Aktywność twoją szansą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację niżej opisanego zapytania o cenę:  

dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa psychologicznego w ramach projektu "Aktywność twoją szansą " . Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego  m.in. w gminie Orońsko, w m. Radom oraz w 6 gminach powiatu ostrołęckiego, dla łącznie 30 mieszkańców .

TERMIN składania ofert ubiega dnia 17.10.2018
1. Zapytanie o cenę
2. Formularz oferty