PROJEKT pn. „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” 
nr RPPM. 05,05.00-22-0046/16

 Projekt realizowany w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Warunki uczestnictwa:

 Projekt skierowany jest do  500 osób dorosłych (18+)  w tym (280 kobiet i 220 mężczyzn) zamieszkujących obszar województwa pomorskiego i  będących pracownikami sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) lub podmiotów ekonomii społecznej (ES)/ przedsiębiorstw społecznych, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniach pozwalających na zdobywanie kompetencji i kwalifikacji informatycznych w okresie od 1.06.2017 -31.12.2019 r.

Preferowane:

- osoby z terenów wiejskich min 60%;

- osoby w wieku 50+ (min 30%);

- kobiety min 280.

osoby o  niskich kwalifikacjach co najmniej 70%.

 Oferowane formy wsparcia

W projekcie będą realizowane szkolenia przygotowujące do egzaminu IC3, których zakres programowy wg Ramy Kwalifikacji Cyfrowych DIGCOMP odpowiada programom kursów umożliwiających zdobycie kompetencji cyfrowych, przypisanych  do poziomu podstawowego (poz. A)  lub poziomu średniozaawansowanego (poz. B) oraz szkolenie przygotowujące do egzaminów MOS obejmującego trzy oprogramowania  biurowe: Ms Word, Ms Excel i Ms PowerPoint.  

1.       Szkolenie podstawowe - umożliwiające uczestnikom podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych  do poziomu  podstawowego (A), składające się ze 160 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową średnio po 12 osób w grupie, obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;

2.       Szkolenie średniozaawansowane - umożliwiające uczestnikom podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych  do poziomu  średniozaawansowanego (B), składające się ze 130 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową średnio po 12 osób w grupie, obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;

3.      Szkolenie certyfikowane Microsoft (MsWord, MsExcel, MsPowerPoint)podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe), składające się z 120 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową średnio po 12 osób w grupie

 Okres realizacji projektu: 1.06.2017-31.12.2018r.

 Wartość projektu : 1 770 696,00

Dofinansowanie:    1 505 091,60

 Osoba do kontaktu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pl

Biuro projektu:

ul. Pl.Kaszubski 8/201 (Gdyńskie Centrum Biznesu)  81-350 Gdynia

 DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Osoby zainteresowane udziałem projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu. 
Regulamin uczestnictwa w projekcie 
1. Załącznik nr1 _Formularz zgłoszeniowy
2. Załącznik nr 2 _Oświadczenie 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne - poziom podstawowy
ZAL1- Oświadczenie o użyczeniu samochodu 
ZAŁ 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 ZAŁ 3 - Wniosek i oświadczenie o zwrot kosztów dla osoby dowożonej
 ZAŁ 4 -Zaświadczenie przewoźnika

 Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje informatyczne - poziom podstawowy
1. Załącznik 1- Wniosek o refundację kosztów opieki 
2
. Załącznik 2 - Formularz rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów z tytułu opieki 
3
. Załącznik 3 - Wniosek o refundację kosztów opieki nad osobą zale
ż
4. Załącznik 4 -  Oświadczenie osoby fizycznej sprawującej opiekę
5. Załącznik 5 - Wzór Zaświadczenia 
6. Załącznik 6 - Wzór Umowy
7. Załącznik 7 - Wzór Potwierdzenia zapłaty