Projekt pt. „Aktywność, rozwój i praca”

RPLD.09.01.01-10-B056/20

  

Cel główny projektu:  PODNIESIONA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA 30osób (19K/11M w tym 3 osób z niepełnosprawnością 2K/1M)  , osób zagrożonych ubóstwem /wykluczeniem społecznym w tym os bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym , oraz min 60% tj.18 osób biernych(12K/6M)zamieszkujących wg KC  w woj. łódzkim:  w powiecie opoczyńskim, m. Skierniewice – osiągnięte dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP,  udzielone w okresie  od V/2021-V/2022 r.

przez skorzystanie 30osób w pierwszej kolejności z instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym, następnie instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym: -SKUTKUJĄCE PODJĘCIEM ZATRUDNIENIA PRZEZ min. 9 UP i 12% dla osób z niepełnosprawnością, o statusie osób poszukujących pracy min. 8 osób,  NABYCIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ min.18 UP.

 

W projekcie planowane są następujące działania:

1. REINTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA– wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 30 uczestników/czek projektu

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez specjalistyczny personel (psycholog , doradca zawodowy, pedagog) indywidualna ścieżka reintegracji i indywidualny plan działania czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. W ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z psychologami i/lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż..

           2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE ( np. prawno-obywatelskie, terapeutyczne,  rodzinne, mediacyjne)–            

W ramach tego cyklu będą prowadzone np.: 

a)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji np. o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności

b)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych. 

3. Trening Umiejętności Społecznych dla 30 osób -
Zakr merytoryczny spotkań odpowiadać będzie na specyficzne potrzeby i przełamywał zdiagnozowane bariery wewnętrzne UP. Realizacja będzie bazowała na informacjach o deficytach i trudnościach zidentyfikowanych wśród UP.

4. Szkolenia zawodowe  dla 30 osób– w ramach tego bloku zaplanowane są szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i   określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem. Szkolenia będą prowadzone w grupach (3 grup) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu średnio 100 godzin szkolenia. ( tj 12) dni szkoleniowych po śr 8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla UP przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadająca kwalifikacje zawodowe 

              5. Staże zawodowe ( 3 miesięczne)  będą się odbywać na podstawie umów  u wcześniej pozyskanych

              pracodawców, którzy będą mogli zwracać się o refundację kosztów opiekuna stażu. Zaplanowane jest

              również pośrednictwo pracy

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu będą wyłącznie osoby  ( zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są bezrobotne, zamieszkują powiaty:  opoczyński , skierniewicki,  w szczególności m. Skierniewice: osoby  doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (skrót PO PŻ). Zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,  w tym: 

- osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, 
- osoby z niepełnosprawnością, 
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
- osoby zarejestrowane w PUP 

- osoby bierne zawodowo

Całkowita wartość projektu:
376 563,88 zł
Kwota dofinansowania: 
338 907,49 zł

 

Kontakt:

Kierowniczka projektu: Danuta Balcerzak tel. 506 050 706

Biuro Projektu: 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 9A

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie dane osobowe

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Karta odwołania


HARMONOGRAM WSPARCIA -grupa I - aktualizacja 23.11.2021
HARMONOGRAM WSPARCIA - grupa II - aktualizacja 23.11.2021
HARMONOGRAM WSPARCIA - grupa III - aktualizacja  20.01.2022
HARMONOGRAM WSPARCIA - grupa IV - aktualizacja 05.04.2022 _korekta