Projekt „Praca na nowo” nr RPLD -10.02.02–10–A001/17

Projekt realizowany w ramach X Osi Priorytetowej Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement

Projekt skierowany jest do osób będących pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożonych utratą pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 Okres realizacji Projektu: 02-01-2018 -  30-06-2019.

Cele projektu

Celem projektu „Praca na nowo” jest utrzymanie aktywności zawodowej przez min. 60 % z 40 uczestniczących w projekcie osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkałych bądź zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego, dzięki wsparciu ich w okresie I’18- VI’19, w procesie ponownego zatrudnienia bądź w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Oferowane formy wsparcia:

W projekcie zaplanowano dwa moduły wsparcia :

Moduł I ZATRUDNIENIE
•    indywidualne doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy
•    szkolenia zawodowe
•   3 lub 6 miesięczne staże zawodowe
•    opieka opiekuna stażu

Moduł II DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

       indywidualne doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne

       szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

       doradztwo w celu pomocy opracowania biznes planów

       dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnej 25 300 zł

       finansowe i doradcze wsparcie pomostowe

 

Wartość projektu:
883 298,00 zł

Dofinansowanie:
803 801,18 zł

 Osoba do kontaktu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pl

 Biuro projektu:
26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 9A

 DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Osoby zainteresowane udziałem projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE -
MODUŁ I - ZATRUDNIENIE
1. Regulamin rekrutacyjny Moduł I- Zatrudnienie
2. Załącznik 1 do regulaminu rekrutacyjnego moduł I
3. Załącznik 2 do regulaminu rekrutacyjnego moduł I
4
. Załącznik 3 do regulaminu rekrutacyjnego moduł I
5. Załącznik 4 do regulaminy rekrutacyjnego moduł I
6. Załącznik 5 do regulaminu rekrutacyjnego moduł i
7.  wzór umowy uczestnictwa
8. zaświadczenie pracodawcy


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU - MODUŁ II DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Asesor Ewaluacja i Rozwój ogłasza nabór do projektu „Praca na nowo” dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

W ramach środków zostanie przyznanych 10 dotacji na otworzenie działalności gospodarczej.

Informujemy , że wznawiamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu,  który zakończy w dniu 18.07.2018 do godz.15. REKRUTACJA może zostać wstrzymana w przypadku zebrania 9 formularzy rekrutacyjnych .

Nabór dokumentów rekrutacyjnych został wydłużony do 4.06.2018  Rekrutacja może zostać wstrzymana w momencie zebrania 15 formularzy rekrutacyjnych spełniających kryteria osób zagrożonych/przewidzainych zwolnieniem z winy pracodawcy

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

1/ osobiście/pocztą w biurze projektu : Opoczno ul. Piotrkowska 9A. lub

2/ osobiście/pocztą w  siedzibie firmy 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15

Biuro projektu  jest czynne od poniedziałku do piątku ( poza 1 i 3 maja)  w godzinach: 8:00-15:00

Siedziba firmy jest czynna od poniedziałku do piątku ( poza 1 i 3 maja)  w godzinach: 9:00-17:00 

 Uczestnikiem/czką projektu Moduł II Działalność gospodarcza może być wyłącznie osoba, która na dzień zlożenia formularza rekrutacyjnego spełnia następujące warunki:
   -) pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów KOdeksu Cywilnego; 
   -) jest osobą w wieku powyżej 18 lat;
   -) należy do jednej z poniżej wymienionych grup:
        a) jest pracownikiem przewidzianym do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
        b) jest pracownikiem zagrożonym zwolenieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz 
        c) należy do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:
             -) jest osobą z niepełnosprawnością;
             -) jest osobą powyżej 50 roku życia (tj.osoba ma prawo wziąć udział w projekcie od dn.50-tych urodzin)
             -) jest kobietą;
             -) jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach;
            -) jest osobą poniżej 30 r. życia (tj. nie ukończyła 30 lat, do dnia poprzedzającego 30 urodziny)

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - MODUŁ II - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

 

DOKUMENTY DOTYCZACE WSPARCIA POMOSTOWEGO

 3. Załacznik nr 1 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

3. Załacznik nr 2 Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

3. Załacznik nr 3 Umowa o wsparcie pomostowe


  HARMONOGRAM REALIZACJI
19.07.2018 _ Komisja oceny wniosków
do 26.07.2018 _ wstepna lista rankingowa
27-28.07.2018_ostateczna lista rankingowa
Planowany termin 6.08.2018_ w godz. 8.00-16.00_na szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
Planowany termin 6.08.2018_ Na Rozpoczęcie Indywidualnego doradztwa z przedsiębiorczości
9.08.2018r - Zakończone szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
Termin naboru biznes planów upływa z dniem 24.08.2018r.
 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek do udziału w  projekcie  o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój   przedsiębiorczości w ramach projektu pt. „Praca na nowo ” uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

                                                   z oceny wniosków z dnia 23.07.2018
                     

   OSTATECZNA  LISTA RANKINGOWA

Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek do udziału w  projekcie  o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój   przedsiębiorczości w ramach projektu pt. „Praca na nowo ” uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów
lista  rankingowa

 

 Informujemy , że w wyniku oceny formalnej biznes planów złożonych przez Uczestników projektu 4 biznes plany zostały przekazane do uzupełnienia a pozostałe 6 do oceny merytorycznej . Planowany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej przez KOW to 10.09.2018r. Wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach wskazanym w formularzu rekrutacyjnym kanałem informacyjnym. Informujemy, ze termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie.

Informujemy, iż w dniu 10.09.2018 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę złożonych biznes planów w projekcie "Praca na nowo”. Dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej  otrzymało 10 osób w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy kandydaci/tki zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni od daty zakończenia oceny. 

Wstępna lista rankingowa 

Lista rankingowa kobiety

Lista rankingowa mężczyźni 

Informujemy, iż w dniu 10.09.2018 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę złożonych wniosków o wsparcie pomostowe  w projekcie "Praca na nowo”. Wszyscy kandydaci zostaną  poinformowani o wynikach oceny w terminie 5 dni od daty zakończenia oceny.

                                                      Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie pomostowe

<