PROJEKT „ SZANSA NA NOWY START”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy
Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

 

  Okres realizacji projektu: 1.02.2017 – 31.07.2018

Wartość projektu:  1 693 689,60
Dofinansowanie :
1 609 005,12

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost aktywności zawodowej w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez 50 osób bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne w wieku powyżej 30 r.ż. zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i/lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla innych osób w sektorze białej/zielonej gospodarki w woj. lubelskim , zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj lubelskiego z wyłączeniem zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • 12 (6K/6M) os. po 50 r.ż.
  • 25 kobiet
  • 3 (2K/1M) os. z niepełnosprawnościami
  • 3 (2K/1M) os. odchodzące z rolnictwa
  • 14 (7K/7M) os. o niskich kwalifikacjach

W ramach aktywności projektowych proponujemy:

  1. Wsparcie szkoleniowe w 2 kategoriach: podstawowej (40 godzin tj.: 5 dni x 8 godzin) dla 39 Uczestników/czek i średniozaawansowanej (24 godziny tj. 3 dni x 8 godzin) dla 11 Uczestników/czek. Wsparcie doradcze w 2 kategoriach: średnio 10h/osobę nie mniej niż 8h/dla osób w grupie podstawowej i 6h/w grupie zaawansowanej przygotowujące merytorycznie Uczestników/czki do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Bezzwrotne dotacje dla 50 UP w wysokości 23 398,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej oraz pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 1700zł/m-c (podstawowe przez 6 miesięcy dla 4 UP na pokrycie niezbędnych wydatków zw. z prowadzoną działalnością.)
  3. Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze indywidualnie dobrane dla każdego z 50 UP średnio 10 godzin na osobę
Więcej informacji:
Kierownik projektu – Danuta Balcerzak
d.balcerzak@asesor.edu.pl  tel. 506 050 706
Biuro projektu: ul. Krochmalna 26A, 20 -401 Lublin
Punkty konsultacyjno-rekrutacyjne: Lublin, Włodawa, Zamość, Biłgoraj, Chełm 

10.07.2017

Informujemy, że rekomendacje do otrzymania wsparcia pomostowego otrzymały 3 kobiety i 2 mężczyzn

lista rankingowa_wsparcie pomostowe

10.06.2017
Miło nam poinformować, iż w projekcie "Szansa na nowy start" rekomendacje do otrzymania dotacji na prowadzenie własnej firmy otrzymało 50 osób, w tym 22 kobiety i 28 mężczyzn.
Lista rankingowa kobiety
Lista rankingowa mężczyżni
Lista rankingowa

10.06.2017

Informujemy, iż w dniu 9.06.2017 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę złożonych biznes planów w projekcie "Szansa na nowy start”. Dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej  otrzymało 26 osób w tym 11 kobiet i 15 mężczyzn. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy kandydaci/tki zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni od daty zakończenia oceny.
Lista rankingowa

4.06.2017
Informujemy , ze zakończenie oceny złożonych biznes planów  grup z  Lublina i Białej Podlaskiej dla grupy 28 osób płanowane jest na 8-9.06.2017r.

05.05.2017
Miło nam poinformować, iż z dniem 5.05.2017r. łącznie w projekcie "Szansa na nowy start" rekomendacje do otrzymania dotacji na prowadzenie własnej firmy otrzymały 24 osoby, w tym 11 kobiet i 13 mężczyzn.

05.05.2017
Informujemy, iż w dniu 5.05.2017 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę złożonych biznes planów w projekcie "Szansa na nowy start” w miejscowości Lublin.
Dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej  otrzymało 12 osób w tym 5 kobiet i 7 mężczyzn. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy kandydaci/tki zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni od daty zakończenia oceny.

05.05.2017
Informujemy, iż w dniu 5.05.2017 r. Komisja Oceny Formularzy Rekrutacyjnych zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych . Do uczestnictwa w projekcie "Szansa na nowy start" do III grupy szkoleniowej zostało zakwalifikowanych 16 kandydatów/ek (7 kobiet, 9 mężczyzn), którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy kandydaci/tki zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni  od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego

05.05.2017
Informujemy, iż w dniu 5.05.2017r. Komisja Oceny Formularzy Rekrutacyjnych zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych – punkty uzyskane w I i II etapie rekrutacji zostały podsumowane. Do uczestnictwa w projekcie "Szansa na nowy start". w IV grupie szkoleniowej zostało zakwalifikowanych 9 kandydatów/ek (4 kobiet, 5 mężczyzn), którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy kandydaci/tki zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni  od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Wstepna lista rankingowa 

29.04.2017
Informujemy, iż w dniu 29.04.2017 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę złożonych biznes planów w projekcie "Szansa na nowy start” w miejscowości Biała Podlaska.
Dofinansowanie na otworzenie działaności gospodarczej
 otrzymało 12 osób. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy kandydaci/tki zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni od daty zakończenia.

29.04.2017

Informujemy, iż w dniu 29.04.2017 r. Komisja Oceny Formularzy Rekrutacyjnych zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych – punkty uzyskane w I i II etapie rekrutacji zostały podsumowane. Do uczestnictwa w projekcie "Szansa na nowy start". w III grupie szkoleniowej w miejscowości Lublin zostało zakwalifikowanych 13 kandydatów/ek (6 kobiet, 7 mężczyzn), którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy kandydaci/tki zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni  od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Poniższa lista rankingowa zawiera  numery formularzy uszeregowanych od najwyższej punktacji do najniższej.

09.04.2017
Uprzejmie informujemy, że TRWA rekrutacja do projektu "Szansa na nowy start". Planowane jest uruchomienie 2 kolejnych grup szkoleniowych w Lublinie i Białej Podlaskiej. Nabór prowadzony jest do 26 kwietnia 2017r.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
1. Regulamin rekrutacji
2. Zał. 2a
3. Zał. 2b
4. Zał. 2c
5. Zał. 3 i 3a
6. Formularz rekrutacyjny

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Regulamin przyznawania środków na działalność gospodarcza
Zał. 5 Wzór biznesplanu
Zał. 6 karta oceny biznesplanu
Zał.7 Wymagania dot.oceny biznes planu
Zał. 8 Wzór umowy
Zał.9 Weksel wraz z deklaracją


Informujemy, że z dniem
13 marca 2017 wstrzymujemy nabór formularzy rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyznanie środków finansowych na otworzenie działalności gospodarczej , które wpłynęły od mieszkańców miejscowości Biała Podlaska i okolic. Wszystkie złożone formularze zostaną skierowane do oceny formalnej i merytorycznej, o wynikach których wszyscy kandydaci  zostaną powiadomieni zgłoszonym kanałem komunikacyjnym. Informacje o wynikach oceny zostaną również umieszczone na stronie www projektu.
Planowany termin zamieszczenia listy rankingowej  16 marca 2017.

Informujemy, że z dniem 20 marca 2017 wstrzymujemy nabór formularzy rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyznanie środków finansowych na otworzenie działalności gospodarczej , które wpłynęły od mieszkańców miejscowości Lublin i okolic. Wszystkie złożone formularze zostaną skierowane do oceny formalnej i merytorycznej, o wynikach których wszyscy kandydaci  zostaną powiadomieni zgłoszonym kanałem komunikacyjnym. Informacje o wynikach oceny zostaną również umieszczone na stronie www projektu.
Planowany termin zamieszczenia listy rankingowej  24 marca 2017

Informujemy, iż w dniu 17.03.2017 r. Komisja Oceny Formularzy Rekrutacyjnych zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych – punkty uzyskane w I i II etapie rekrutacji zostały podsumowane. Do uczestnictwa w projekcie "Szansa na nowy start". w I grupie szkoleniowej w miejscowości Biała Podlaska zostało zakwalifikowanych 14 kandydatów/ek (7 kobiet, 7 mężczyzn), którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy kandydaci/tki zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni  od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dokumenty dotyczące zwrotu kosztu dojazdu 
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Załącznik 1-Oświadczenie o użyczeniu samochodu
Załącznik 2-Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Załącznik 3- Oświadczenie 
Załącznik 4 - Zaświadczenie