PROJEKT " AKTYWNOŚĆ - PRACA i ROZWÓJ "

Głównym celem projektu Aktywność - praca i rozwój”. jest poprawa perspektyw społecznych, edukacyjnych i zawodowych  wśród 30 osób, borykających się z bezradnością w sprawach m.in. opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem. W projekcie przewidziany jest udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób korzystających m.in.:  ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą  z dn.12.03.04r.o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej  1 z przesłanek określonych  w w/w ustawie; osób zakwalifikowanych  do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia20.04.04r.o promocji zatrudnienia  i instyt. rynku pracy; osób korzystających z POPŻ.

W tym celu w projekcie zaplanowane są różne (indywidualne i grupowe) formy wspierania i aktywizacji, które zwiększą dostęp dorosłych uczestników projektu z terenów objętych wsparciem do poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, szkoleń zawodowych i staży umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym również powrót na rynek pracy czy podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie.

W projekcie planowane są następujące działania:


1.REINTEGRACJA SPOŁECZNA– wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 30 uczestników/czek projektu

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez specjalistyczny personel (psycholog , doradca zawodowy, pedagog) ścieżka reintegracji czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

2.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawno-obywatelskie, socjoterapeutyczne, mediacyjne)– dla 30 uczestników/czek projektu

W ramach tego cyklu będą prowadzone np.:

 a)poradnictwo socjoterapeutyczne - przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowa umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych itp.

b)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności

c)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych.

3. Trening Umiejętności Społecznych dla 30 osób


4. 
BLOK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  dla 30 osób– w ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z doradcą lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż.

 5. SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ dla 30 osób
W ramach tego bloku są również zaplanowane szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym. Szkolenia będą prowadzone w grupach (3 grupy szkoleniowe) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu średnio 100 godzin szkolenia. ( tj 13-15) dni szkoleniowych po 6-8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla uczestników szkoleń przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadająca kwalifikacje zawodowe.


5. Staże zawodowe ( 3 miesięczne)  będą się odbywać na podstawie umów  u wcześniej pozyskanych pracodawców, którzy będą mogli zwracać się o refundację kosztów opiekuna stażu. Zaplanowane jest również pośrednictwo pracy

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu będą wyłącznie osoby  ( zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są bezrobotne, zamieszkują powiaty:  opoczyński oraz skierniewicki w tym m. Skierniewice,  w szczególności:

- osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
- osoby zarejestrowane w PUP i posiadające wyłacznie III profil pomocy

Kierownik projektu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail: d.balcerzak@asesor.edu.pl
BIURO PROJEKTU: Opoczno ul. Piotrkowska 9A
Punkt kontaktowy dla osób ze Skierniewic ul. Mszczonowska 33/35
Lokale czynne w tyg. 8.00-16.00 i co drugi weekend 9.00-15.00                                                                                                           W przypadku zgłoszenia potrzeb istnieje możliwość wydłużenia pracy w obu lokalach.

DOKUEMENTY DLA UCZESTNIKÓW:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
2. Formularz rekrutacyjny 
3. zalacznik do umowy 
4. Karta Oceny _Etap II

 Harmonogram _GRUPa I- aktualizacja

 HARMONOGRAM -GRUPA II - AKTUALIZACJA 
 HARMONOGRAM - GRUPA III - AKTUALIZACJA