Projekt  pt. Nowe możliwości na sukces zawodowy
 
Projekt realizowany z Działania: RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
Cel główny projektu:
Podniesiona zdolność do zatrudnienia 80.osób bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy-osób długotrwale bezrobotnych ,w wieku 50+,kobiet,os.z niepełnosprawnością i osób o niskich kwalifikacjach z obszaru subregionu olsztyńskiego(osoby zamieszkujące na obszarze subregionu w rozumieniu przepisów KC)-powiaty: bartoszycki,kętrzyński, lidzbarski,mrągowski,nidzicki,olsztyński,szczycieński oraz m.Olsztyn. w okresie 01.08.2017r.-30.04.2020r.przez kompleksowe wsparcie w proj.
 
Warunki uczestnictwa:
Osoby zamieszkujące subregion olsztyński(osoby zamieszkujące na obszarze subregionu w rozumieniu przepisów KC)-powiaty: bartoszycki,kętrzyński, lidzbarski,mrągowski,nidzicki,olsztyński,szczycieński oraz m.Olsztyn
80osoby w tym (48Kobiety/32Mężczyzn) powyżej  29r.ż(tj.od dnia 30 urodzin),należące do grup:
-osób bezrobotnych,
-osób nieaktywnych/biernych zawodowo
Dodatkowe osoby  te muszą kwalifikować się co najmniej do 1 z poniższych kategorii:
-osoby długotrwale bezrobotne(min.50%UP),
-osoby z niepełnosprawnościami(min.5%UP),
-osoby powyżej 50 roku życia(min.35%UP),
-kobiety(min.60%UP),
-osoby niskowykwalifikowane(min.75%UP).
Oferowane formy wsparcia:
1.Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
2.Kompleksowe i indywidualne pośrednictwa pracy, poradnictwo psychologiczne
3.Szkolenia komputerowe.
4.Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
5.Staże zawodowe ( 3 miesięczne)
Wartość projektu: 954 396,90 zł
Dofinansowanie: 906 677,05 zł
Osoba do kontaktu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pl

Biuro projektu: Działdowo ul. Tylna 8