PROJEKT - STOP WYKLUCZENIU 

Projekt  realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu „STOP WYKLUCZENIU” jest poprawa perspektyw społecznych, edukacyjnych i zawodowych  wśród 60 osób, borykających się z bezradnością w sprawach m.in. opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem. W projekcie przewidziany jest udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W tym celu w projekcie zaplanowane są różne (indywidualne i grupowe) formy wspierania i aktywizacji, które zwiększą dostęp dorosłych uczestników projektu z terenów objętych wsparciem do poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, szkoleń zawodowych i staży umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym również powrót na rynek pracy czy podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie.

W projekcie planowane są następujące działania:

1.    Reintegracja społeczna – wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 60 uczestników/czek projektu

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez specjalistyczny personel (psycholog , doradca zawodowy, pedagog) ścieżka reintegracji czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

2.  PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawno-obywatelskie, socjoterapeutyczne, mediacyjne)– dla 60 uczestników/czek projektu

W ramach tego cyklu będą prowadzone np.:

 a)poradnictwo socjoterapeutyczne - przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowa umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych itp.

b)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności

c)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych.

Każdy uczestnik/czka projektu otrzyma rekomendacje które zostaną przekazane do właściwego terenowo OPS informacja o uzyskanych efektach wraz z rekomendacjami do dalszej pracy z tą osobą.

3.     BLOK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  dla 60 osób– w ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z doradcą lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż.

4.     SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ dla 60 osób W ramach tego bloku są również zaplanowane szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym. Szkolenia będą prowadzone w grupach (6 grup szkoleniowych) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu 84 godzin szkolenia. ( tj 11 dni szkoleniowych po 8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla uczestników szkoleń przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadająca kwalifikacje zawodowe.

5.         STAZE ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY dla 60 osób


    
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla 60 osób

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu będą wyłącznie osoby  ( zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są bezrobotne lub pozostają bierne zawodowo i zamieszkują miejscowości województwa mazwieckiego ponizej progu defaworyzacji z pierwszeństwem udziału mieszkańców  miasta Radom, oraz mieszkańców gmin Orońsko, Jastrząb, Mirów w powiecie szydłowieckim oraz  gmin Baranowo, Czarna, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Troszyn z powiatu ostrołeckiego, w szczególności:

·  osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej,

·  osoby z niepełnosprawnością,

·  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
- osoby zarejestrowane w PUP  z III profilem pomocy

Wartość projektu: 839 065,50 zł

Dofinansowanie: 797 112,22 zł

 BIURO PROJEKTU: 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15

Osoba do kontaktu
:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pL

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa załączonym poniżej oraz proszeni są o wypełnienie również załączonego poniżej formularza rekrutacyjnego

 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA _ aktualny, 
 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY - aktualny obowiązujący od 15.06.2018
 3. OŚWIADCZENIE DT. DANYCH OSOBOWYCH - aktualne obowiązujące od 15.08.2018


1. Regulamin uczestnictwa  - nieaktualny
2. Formularz rekrutacyjny - nieaktualny


ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

1.Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
3. Oświadczenie o użyczeniu samochodu
4. oświadczenie dowożonego uczestnika
5, zaświadczenie dowoźnika