\

PROJEKT - NOWY ZAWÓD NOWE SZANSE

Projekt realizowany w ramach X Osi Priorytetowej Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement
 
Cel projektu: przygotowanie 60osób (zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących z woj. łódzkiego) , 32 kobiety (52%), 18osób (30%) 54+ (10K/8M), 10osób (16%) niskowykwalifikowanych (do ISCED 3 włącznie) (6K/4M), 6osób (4K/2M) z niepełnosprawnościami (10%), które utraciły pracę lub są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu pracy, do podjęcia zatrudnienia w nowym zawodzie w okresie XI\'16-VI\'18.
 
Oferowane formy wsparcia:
•    indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy
•    szkolenia zawodowe
•    staże/ praktyki zawodowe
•    opieka opiekuna stażu
 
Warunki uczestnictwa: miejsce zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego i/lub miejsce pracy w woj. łódzkim w tym:
• osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
• pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy

Okres realizacji projektu: 02.11.2016r. - 30.06.2018r.
 
Wartość projektu: 1 206 866,52 zł
Dofinansowanie : 1 098 248,53 zł

Osoba do kontaktu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pl

Biuro projektu:
26-300 Opoczno ul. Kopernika 5e
Punkty konsultacyjno-rekrutacyjne:
Tomaszów Mazowiecki, Opoczno tel. 506 050 706
Kutno, Łęczyca tel. 513 196 422
Brzeziny, Łask tel. 503 152 963

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Osoby zainteresowane udziałem projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowy zawód nowe szanse - obowiązuje od dnia 2.11.2016 r.
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny
Załacznik nr 1a Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego 
Załacznik nr 1b Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 2 Zaświadczenie pracodawcy
Załącznik nr 2a i 2b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2c do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
Załącznik nr.1 do Regulaminu zwrotu kosztów opieki_Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem
Załącznik nr.2 do Regulaminu zwrotu kosztów opieki_rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
Załącznik nr.3 do Regulaminu zwrotu kosztów opieki_wniosek o refundację kosztów opieki nad osobą zależną
Załącznik nr.4 do Regulaminu zwrotu kosztów opieki_oświadczenie os.fiz.sprawującej opiekę nad dzieckiem/osobą zależną
Załącznik nr.5 do Regulaminu zwrotu kosztów opieki_zaświadczenie
Załącznik nr.6 do Regulaminu zwrotu kosztów opieki_umowa w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem/osobą zależnąZałącznik nr. 7
Regulaminu zwrotu kosztów opieki_potwierdzenie zapłaty
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Wniosek i rozliczenie zwrotu kosztów dojazdu publicznymWniosek i rozliczenie zwrotu kosztów dojazdu_dla dowożonego UP
Wniosek i rozliczenie zwrotu kosztów dojazdu śr.transportu którego właścicielem jest UP
Zaświadczenie przewożnika.doc 

Harmonogram uczestnictwa w projekcie