Projekt „ Twój sukces w Twoich rękach”

Nr RPWM.11.01.01-28-0177/19 

Termin realizacji: 1.04.2020-31.08.2021 

Głównym celem projektu „Twój sukces w Twoich rękach”. jest poprawa perspektyw społecznych, edukacyjnych i zawodowych  wśród 60 osób, borykających się z bezradnością w sprawach m.in. opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem. W projekcie przewidziany jest udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób korzystających m.in.:  ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą  z dn.12.03.04r.o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej  1 z przesłanek określonych  w w/w ustawie; osób zarejestrowanych w PUP, zgodnie z ustawą z dnia20.04.04r.o promocji zatrudnienia  i instyt. rynku pracy; osób korzystających z POPŻ.

W tym celu w projekcie zaplanowane są różne (indywidualne i grupowe) formy wspierania i aktywizacji, które zwiększą dostęp dorosłych uczestników projektu z terenów objętych wsparciem do poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, szkoleń zawodowych i staży umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym również powrót na rynek pracy czy podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie.

W projekcie planowane są następujące działania:

       
1.REINTEGRACJA SPOŁECZNA– wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 60  UP

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez psychologa ścieżka reintegracji czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

             

        2.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE ( np. prawno-obywatelskie, terapeutyczne,  rodzinne, mediacyjne)– dla 60 uczestników/czek projektu W ramach tego cyklu będą prowadzone np.:

a)poradnictwo terapeutyczne - przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowa umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych itp.

b)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji np. o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności

c)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych. 

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla 60 osób 


4. BLOK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  dla 60 osób– w ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z doradcą lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż.


5. SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ dla 60 osób 
W ramach tego bloku są również zaplanowane szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i   określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym. Szkolenia będą prowadzone w grupach (5 grup szkoleniowych) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu średnio 120 godzin szkolenia. ( tj 13-15) dni szkoleniowych po 6-8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla uczestników szkoleń przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadają kwalifikacje zawodowe. 


6. STAŻE ZAWODOWE ( 3 miesięczne)  będą się odbywać na podstawie umów  u wcześniej pozyskanychpracodawców,. Zaplanowane jest również POŚREDNICTWO PRACY.

 Wartość projektu: 894 087,75 zł
 Dofinansowanie  : 849 383,35 zł

Kierownik projektu:
Sławomir Balcerzak

Osoba do kontaktu: Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail: d.balcerzak@asesor.edu.pl
BIURO PROJEKTU: 13-200 Działdowo ul. Tylna 8
Lokal czynny w tyg. 8.00-15.00, w dwa dni robocze do 19-ej  oraz  co drugi weekend  9.00 – 14.00

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa załączonym poniżej oraz proszeni są o wypełnienie również załączonego poniżej formularza rekrutacyjnego!. 

1 Regulamin
 
2. Oświadczenie o danych osobowych
3
. Formularz rekrutacyjny
4. Karta oceny formalnej 
5.Karta oceny merytorycznej  
6. Karta odwołania 
7. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu