Projekt AKTYWNI OD DZIŚ

okres realizacji 1.10-2021r – 31.12.2022r.

 

Głównym celem projektu „AKTYWNI OD DZIŚ” jest poprawa perspektyw społecznych, edukacyjnych i zawodowych  wśród 60 osób, borykających się z bezradnością w sprawach m.in. opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem. W projekcie przewidziany jest udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W tym celu w projekcie zaplanowane są różne (indywidualne i grupowe) formy wspierania i aktywizacji, które zwiększą dostęp dorosłych uczestników projektu z terenów objętych wsparciem do poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, szkoleń zawodowych i staży umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym również powrót na rynek pracy czy podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie.

W projekcie planowane są następujące działania:

  1. Reintegracja społeczna – wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 60 uczestników/czek projektu

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez specjalistyczny personel (psycholog , doradca zawodowy,) ścieżka reintegracji czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

  1. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawno-obywatelskie, socjoterapeutyczne, mediacyjne)– dla 60 uczestników/czek projektu

W ramach tego cyklu będą prowadzone np.:

a)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności

b)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych.

c) poradnictwo psychologiczne

  1. BLOK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  dla 60 osób– w ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z doradcą lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż.
  2. SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ dla 60 osób W ramach tego bloku są również zaplanowane szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym. Szkolenia będą prowadzone w grupach (grupy szkoleniowe śr 12os.) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu 84 godzin szkolenia. ( tj 11 dni szkoleniowych po 8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla uczestników szkoleń przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadająca kwalifikacje zawodowe.
  3. STAZE ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY dla 60 osób

Staże będą się odbywać na podstawie umów  u wcześniej pozyskanych pracodawców.

  1. SZKOLENIA pt. Sieciowe Metody Poszukiwania Pracy, które  będą doskonalić umiejętności Uczestników/ czek projektu warunkujące efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj.m.in .korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych w powiązaniu z praktyką poszukiwania i aplikowania o pracę przez Internet, czy zakładania konta w banku, itp

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu będą wyłącznie osoby  ( zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są bezrobotne lub pozostają bierne zawodowo i zamieszkują miejscowości województwa mazowieckiego poniżej progu defaworyzacji z powiatów: szydłowieckiego (Gmina Orońsko) i przysuskiego ( Gmina Borkowice, Odrzywół, Rusinów, Przysucha – teren wiejski, Wieniawa)

·  osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej,

·  osoby z niepełnosprawnością,

·  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

-  osoby bezrobotne

Dofinansowanie:  901 412,42 zł

Osoba do kontaktu:
Danuta Balcerzak tel. 506 050 706 – Kierowniczka Projektu
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pL

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
 1. Regulamin uczestnictwa
 2. Formularz rekrutacyjny 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa załączonym poniżej oraz proszeni są o wypełnienie również załączonego poniżej formularza rekrutacyjnego