Aktualne szkolenia

Audyt systemu wynagradzania i rozwiązań formalno-prawnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

 System wynagrodzeń, to jedno z najskuteczniejszych narzędzi oddziaływania na postawy pracowników.
Optymalny system wynagradzania, to system:

  • mobilizujący do osiągania wysokiej efektywności zawodowej, w tym do osiągania celów powiązanych z celami wynikającymi ze strategii organizacji;
  • minimalizujący ryzyko utraty kluczowych kompetencji;
  • minimalizujący ryzyko przepłacania kompetencji łatwozastępowalnych;
  • który można w łatwy sposób dostosowywać do zmian zachodzących na rynku pracy ;
dlatego warto poświęcić uwagę systemowi wynagradzania, który obowiązuje organizacji. 
Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu kompleksowych systemów wynagradzania obejmujących takie elementy jak: wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne (premie, prowizje, dodatki funkcyjne nagrody finansowe i pozafinansowe) dedykowane dla różnych grup zawodowych, między innymi dla osób zatrudnionych na stanowiskach sprzedażowych, menadżerskich (wszystkie poziomy zarządzania); produkcyjnych czy biurowych. 
Rozwiązania formalno- prawne powinny być zarówno dla Pracodawcy jak i dla Pracownika lub Wspólpracownika gwarancją wdrożenia intencji dobrej współpracy , przynoszącej obopólne korzyści. Audyt rozwiązań formlano-prawnych obowiązujących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje między innymi ocenę adekwatności tych rozwiązań do celów i potrzeb wynikających z: branży, w której działa organizacja oraz z jej celów strategicznych. Analizie poddawane są między innymi regulaminy, polityki i procedury obowiązujące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, wzory umów, wzory innych stosowanych dokumentów itd.